• Dé Opleider voor Ondernemende Mediators

Algemene voorwaarden AMV-Opleidingen

 Artikel 1 Definities

 1. Opleiding: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching, in-company opleiding, diensten en opdrachten of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis, gedrag en/of vaardigheden.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een opleiding is overeengekomen.
 3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een opleiding deelneemt.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen AMV-Opleidingen B.V. (hierna te AMV) en opdrachtgever/deelnemer.
 2. Door inschrijving verklaart de opdrachtgever/deelnemer dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. AMV en opdrachtgever/deelnemer treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Inschrijving

 1. Inschrijving voor een opleiding geschiedt uitsluitend via het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier via de website www.amv-opleidingen.nl.
 2. Inschrijving voor een in-company geschiedt uitsluitend via een getekende schriftelijke overeenkomst.
 3. De opdrachtgever/deelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving per e-mail.
 4. Zodra het maximum aantal inschrijvingen voor een groep is bereikt, zal de deelnemer op de wachtlijst worden geplaatst. Eventueel worden er extra groepen samengesteld.

 Artikel 4. Prijzen

 1. Door AMV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De prijs voor de opleiding is, behoudens schriftelijke afwijking, inclusief kosten voor lesmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen, lesruimte, koffie en thee. Indien er sprake is van een aansluitend ochtend- en middagprogramma is lunch inbegrepen bij de prijs.

Artikel 5. Annulering

 1. De opdrachtgever/deelnemer kan de opleiding tot vier weken voor de eerste opleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten van 10% van de deelnamekosten. Dit kan per aangetekende brief.
 2. Bij annulering tussen vier en twee weken voor start voor de eerste opleidingsdag, betaalt opdrachtgever/deelnemer 50% van de totale opleidingskosten.
 3. Bij annulering korter dan twee weken voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt deelnemer 100% van de totale opleidingskosten.
 4. AMV heeft het recht om de opleiding te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit en de trainer kan niet vervangen worden, of wanneer te weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken kosten te dekken. De opdrachtgever/deelnemer heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door deelnemer aan AMV betaalde bedrag.
 5. AMV heeft het recht om deelname van een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld als de deelnemer niet voldoet aan de gestelde vooropleiding en kennis of het gedrag van de deelnemer het lesgeven en leren van anderen te veel dreigt te verstoren. De opdrachtgever/deelnemer heeft dan recht op terugbetaling naar rato van het door opdrachtgever/deelnemer aan AMV betaalde bedragen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten. Het herroepingsrecht geldt niet voor bedrijven of natuurlijke personen die deelnemen ten behoeve van beroep, bedrijf of toekomstige beroepsmatige doeleinden.
 2. De deelnemer heeft gedurende 14 dagen na inschrijving bedenktijd om de overeenkomst zonder opgave van reden, kosteloos te ontbinden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte opleidingen.
 3. De deelnemer doet afstand van het herroepingsrecht nadat de opleiding van start is gegaan door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 4. Wanneer deelnemer zich binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding inschrijft voor een opleiding die binnen 14 kalenderdagen na inschrijving volledig zal worden afgerond, ziet deze deelnemer af van zijn herroepingsrecht door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 5. Indien de deelnemer de overeenkomst niet binnen 14 kalenderdagen na inschrijving ontbind, staat de deelnemer automatisch ingeschreven voor de opleiding en is de normale annuleringsregeling, zoals in artikel 5 omschreven, van toepassing.

Artikel 7. Vervanging of uitstel van deelname

 1. De deelnemer kan zich laten vervangen door een plaatsvervanger, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 2. Indien een opleiding reeds is aangevangen, is er geen vervanging meer mogelijk.
 3. Bij uitstel van deelname tot twee weken voor de opleiding brengen wij u het volledige bedrag van de kosten in rekening. Deze annuleringsregeling vervalt wanneer u voor een andere passende deelnemer zorgt.

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging door de deelnemer

 1. In geval de deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, is de opdrachtgever/deelnemer betaling verschuldigd van de volledige kosten van de opleiding. Er is geen recht op restitutie.
 2. Indien een deelnemer gedurende een opleiding gedurende door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de opleiding te onderbreken, blijven de relevante opleidingskosten voor de gehele periode verschuldigd.
 3. Een gemist gedeelte van een opleiding kan, uitsluitend in overleg, in een volgende opleidingsgroep worden ingehaald, mits er plaats voor de deelnemer is.
 4. Wanneer een deelnemer een opleiding in een volgende groep wil voltooien, dienen eerst de volledige opleidingskosten te zijn betaald.

 Artikel 9. Onvoldoende deelnemers

 1. AMV behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een opleiding uit te stellen of te annuleren tot één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag. AMV zal indien mogelijk een passend alternatief aanbieden. Indien dit onmogelijk is, wordt het volledige deelnemersgeld terugbetaald.

Artikel 10. Facturering en betaling

 1. Betaling van de opleiding dient vooraf te geschieden. Hiertoe ontvangt de opdrachtgever/deelnemer een factuur.
 2. De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan en uiterlijk voor aanvang van de eerste lesdag.
 3. In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet nakoming van verbintenissen – met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. AMV is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00, onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.
 4. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten, verbonden aan het innen van de verschuldigde gelden, geheel voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer, ofwel degene die is vermeld onder het factuuradres op het inschrijfformulier.
 5. AMV behoud zicht het recht voor de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren bij niet tijdige betaling.

 Artikel 11. Betalen in termijnen

 1. Gespreide betaling is uitsluitend mogelijk voor een opleiding van meer dan zes lesdagen.
 2. Aan gespreide betaling van een opleiding zijn extra administratie kosten verbonden. Er geldt een vaste opslag van € 35,00 ex BTW per factuur.
 3. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de gestelde termijndatum te zijn ontvangen. In geval van niet-tijdige betaling, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is het gehele bedrag direct opeisbaar. Iedere betaling van de wederpartij wordt in eerste instantie in mindering gebracht op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Verrekening door de wederpartij van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op AMV meent te hebben, is uitgesloten.

 Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en/of documentatie, berusten uitsluitend bij AMV of diens licentiegevers.
 2. Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer.
 3. Deelnemer zal de ter beschikking gestelde programmatuur, opleidingsmaterialen en documentatie niet openbaar maken of verveelvoudigen met inbegrip van het vervaardigen van kopieën in welke vorm dan ook. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is uitdrukkelijk verboden.
 4. De lesmap en alle overige documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Gebruiken voor andere doeleinden is niet toegestaan. Bij overtreding van de bepalingen uit de auteurswet zal AMV een boete in rekening brengen van € 5.000,00 per overtreding. AMV behoudt zich het recht voor de werkelijk geleden schade in zijn geheel te verhalen.

Artikel 13 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door AMV , diens personeel en voor AMV werkzame personen vertrouwelijk behandeld. AMV conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van AMV

 1. AMV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld van de zijde van AMV .
 2. AMV zal niet gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden als bedoeld in artikel 9, gedwongen is een opleiding te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.
 3. AMV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verminkingen, vertragingen, onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie tussen deelnemer en AMV als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemedium, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van AMV .
 4. AMV gaat in haar selectie uit van deelnemers welke in staat zijn tot zelfreflectie, met minimaal HBO denk- en werkniveau.
 5. Het volgen van de opleiding. is geheel op eigen risico van de deelnemer. Veranderingen in de persoonlijke levens- en arbeidssfeer welke mogelijk kunnen ontstaan door inzichten opgedaan naar aanleiding van de opleiding vallen buiten de verantwoordelijkheid van AMV .
 6. Het is mogelijk dat AMV op haar internetwebsite links opneemt naar andere internetwebsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. AMV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 15. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot een opleiding kunnen uitsluitend schriftelijk door de deelnemer worden ingediend bij AMV .

 Artikel 16. Voorbehoud

 1. Alle informatie op de website www.amv-opleidingen.nl is onder voorbehoud van wijzigingen in het programma en onder voorbehoud van prijs, data en locatiewijziging.
 2. Aan de inhoud van een brochure, folder, social media tekst of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 Artikel 17. Overmacht

 1. In geval van overmacht is AMV niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever/deelnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever/deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 Artikel 18. Wijziging, toepasselijk recht en geschillen

 1. AMV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te vullen of te wijzigen.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen de opdrachtgever/deelnemer en AMV mochten ontstaan, zullen de partijen in eerste instantie trachten in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil, als hiervoor bedoeld in lid 2, op te lossen in onderling overleg, zal het geschil worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in Rotterdam.

Artikel 19. Slotbepaling

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar AMV bij betrokken is, alsmede op onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 februari 2016 en zijn geldig totdat AMV de algemene voorwaarden wijzigt.